Vương Gia! Không Nên A!
Manhua /

Vương Gia! Không Nên A!

Vương Gia! Không Nên A!

Gánh vác trọng trách bảo vệ hòa bình của nhân dân cho nên công chúa Hòi Hột được gả vào Trường An, không chỉ muốn hoàn thành sứ mạng mà còn phải cưa đổ mỹ nam vương gia, hòa thân không đơn giản như tưởng tượng. Ps : hòa thân ở đây là việc kết hôn Ơ của các thành viên hoàng tộc ) giữa các quốc gia với mục đích duy trì hòa bình.

Truyện tranh Vương Gia! Không Nên A!

Chương mới nhất Chap 349 vào
Chap 1
     0      0
Chap 2
     0      0
Chap 3
     0      0
Chap 4
     0      0
Chap 5
     0      0
Chap 6
     0      0
Chap 7
     0      0
Chap 8
     0      0
Chap 9
     0      0
Chap 10
     0      0
Chap 11
     0      0
Chap 12
     0      0
Chap 13
     0      0
Chap 14
     0      0
Chap 15
     0      0
Chap 16
     0      0
Chap 17
     0      0
Chap 18
     0      0
Chap 19
     0      0
Chap 20
     0      0
Chap 21
     0      0
Chap 22
     0      0
Chap 23
     0      0
Chap 24
     0      0
Chap 25
     0      0
Chap 26
     0      0
Chap 27
     0      0
Chap 28
     0      0
Chap 29
     0      0
Chap 30
     0      0
Chap 31
     0      0
Chap 32
     0      0
Chap 33
     0      0
Chap 34
     0      0
Chap 35
     0      0
Chap 36
     0      0
Chap 37
     0      0
Chap 38
     0      0
Chap 39
     0      0
Chap 40
     0      0
Chap 41
     0      0
Chap 42
     0      0
Chap 43
     0      0
Chap 44
     0      0
Chap 45
     0      0
Chap 46
     0      0
Chap 47
     0      0
Chap 48
     0      0
Chap 49
     0      0
Chap 50
     0      0
Chap 51
     0      0
Chap 52
     0      0
Chap 53
     0      0
Chap 54
     0      0
Chap 55
     0      0
Chap 56
     0      0
Chap 57
     0      0
Chap 58
     0      0
Chap 59
     0      0
Chap 60
     0      0
Chap 61
     0      0
Chap 62
     0      0
Chap 63
     0      0
Chap 64
     0      0
Chap 65
     0      0
Chap 66
     0      0
Chap 67
     0      0
Chap 68
     0      0
Chap 69
     0      0
Chap 70
     0      0
Chap 71
     0      0
Chap 72
     0      0
Chap 73
     0      0
Chap 74
     0      0
Chap 75
     0      0
Chap 76
     0      0
Chap 77
     0      0
Chap 78
     0      0
Chap 79
     0      0
Chap 80
     0      0
Chap 81
     0      0
Chap 82
     0      0
Chap 83
     0      0
Chap 84
     0      0
Chap 85
     0      0
Chap 86
     0      0
Chap 87
     0      0
Chap 88
     0      0
Chap 89
     0      0
Chap 90
     0      0
Chap 91
     0      0
Chap 92
     0      0
Chap 93
     0      0
Chap 94
     0      0
Chap 95
     0      0
Chap 96
     0      0
Chap 97
     0      0
Chap 98
     0      0
Chap 99
     0      0
Chap 100
     0      0
Chap 101
     0      0
Chap 102
     0      0
Chap 103
     0      0
Chap 104
     0      0
Chap 105
     0      0
Chap 106
     0      0
Chap 107
     0      0
Chap 108
     0      0
Chap 109
     0      0
Chap 110
     0      0
Chap 111
     0      0
Chap 112
     0      0
Chap 113
     0      0
Chap 114
     0      0
Chap 115
     0      0
Chap 116
     0      0
Chap 117
     0      0
Chap 118
     0      0
Chap 119
     0      0
Chap 120
     0      0
Chap 121
     0      0
Chap 122
     0      0
Chap 123
     0      0
Chap 124
     0      0
Chap 125
     0      0
Chap 126
     0      0
Chap 127
     0      0
Chap 128
     0      0
Chap 129
     0      0
Chap 130
     0      0
Chap 131
     0      0
Chap 132
     0      0
Chap 133
     0      0
Chap 134
     0      0
Chap 135
     0      0
Chap 136
     0      0
Chap 137
     0      0
Chap 138
     0      0
Chap 139
     0      0
Chap 140
     0      0
Chap 141
     0      0
Chap 142
     0      0
Chap 143
     0      0
Chap 144
     0      0
Chap 145
     0      0
Chap 146
     0      0
Chap 147
     0      0
Chap 148
     0      0
Chap 149
     0      0
Chap 150
     0      0
Chap 151
     0      0
Chap 152
     0      0
Chap 153
     0      0
Chap 154
     0      0
Chap 155
     0      0
Chap 156
     0      0
Chap 157
     0      0
Chap 158
     0      0
Chap 159
     0      0
Chap 160
     0      0
Chap 161
     0      0
Chap 162
     0      0
Chap 163
     0      0
Chap 164
     0      0
Chap 165
     0      0
Chap 166
     0      0
Chap 167
     0      0
Chap 168
     0      0
Chap 169
     0      0
Chap 170
     0      0
Chap 171
     0      0
Chap 172
     0      0
Chap 173
     0      0
Chap 174
     0      0
Chap 175
     0      0
Chap 176
     0      0
Chap 177
     0      0
Chap 178
     0      0
Chap 179
     0      0
Chap 180
     0      0
Chap 181
     0      0
Chap 182
     0      0
Chap 183
     0      0
Chap 184
     0      0
Chap 185
     0      0
Chap 186
     0      0
Chap 187
     0      0
Chap 188
     0      0
Chap 189
     0      0
Chap 190
     0      0
Chap 191
     0      0
Chap 192
     0      0
Chap 193
     0      0
Chap 194
     0      0
Chap 195
     0      0
Chap 196
     0      0
Chap 197
     0      0
Chap 198
     0      0
Chap 199
     0      0
Chap 200
     0      0
Chap 201
     0      0
Chap 202
     0      0
Chap 203
     0      0
Chap 204
     0      0
Chap 205
     0      0
Chap 206
     0      0
Chap 207
     0      0
Chap 208
     0      0
Chap 209
     0      0
Chap 210
     0      0
Chap 211
     0      0
Chap 212
     0      0
Chap 213
     0      0
Chap 214
     0      0
Chap 215
     0      0
Chap 216
     0      0
Chap 217
     0      0
Chap 218
     0      0
Chap 219
     0      0
Chap 220
     0      0
Chap 221
     0      0
Chap 222
     0      0
Chap 223
     0      0
Chap 224
     0      0
Chap 225
     0      0
Chap 226
     0      0
Chap 227
     0      0
Chap 228
     0      0
Chap 229
     0      0
Chap 230
     0      0
Chap 231
     0      0
Chap 232
     0      0
Chap 233
     0      0
Chap 234
     0      0
Chap 235
     0      0
Chap 236
     0      0
Chap 237
     0      0
Chap 238
     0      0
Chap 239
     0      0
Chap 240
     0      0
Chap 241
     0      0
Chap 242
     0      0
Chap 243
     0      0
Chap 244
     0      0
Chap 245
     0      0
Chap 246
     0      0
Chap 247
     0      0
Chap 248
     0      0
Chap 249
     0      0
Chap 250
     0      0
Chap 251
     0      0
Chap 252
     0      0
Chap 253
     0      0
Chap 254
     0      0
Chap 255
     0      0
Chap 256
     0      0
Chap 257
     0      0
Chap 258
     0      0
Chap 259
     0      0
Chap 260
     0      0
Chap 261
     0      0
Chap 262
     0      0
Chap 263
     0      0
Chap 264
     0      0
Chap 265
     0      0
Chap 266
     0      0
Chap 267
     0      0
Chap 268
     0      0
Chap 269
     0      0
Chap 270
     0      0
Chap 271
     0      0
Chap 272
     0      0
Chap 273
     0      0
Chap 274
     0      0
Chap 275
     0      0
Chap 276
     0      0
Chap 277
     0      0
Chap 278
     0      0
Chap 279
     0      0
Chap 280
     0      0
Chap 281
     0      0
Chap 282
     0      0
Chap 283
     0      0
Chap 284
     0      0
Chap 285
     0      0
Chap 286
     0      0
Chap 287
     0      0
Chap 291
     0      0
Chap 292
     0      0
Chap 293
     0      0
Chap 294
     0      0
Chap 295
     0      0
Chap 296
     0      0
Chap 297
     0      0
Chap 298
     0      0
Chap 299
     0      0
Chap 300
     0      0
Chap 301
     0      0
Chap 302
     0      0
Chap 303
     0      0
Chap 304
     0      0
Chap 305
     0      0
Chap 306
     0      0
Chap 307
     0      0
Chap 308
     0      0
Chap 309
     0      0
Chap 310
     0      0
Chap 311
     0      0
Chap 312
     0      0
Chap 313
     0      0
Chap 314
     0      0
Chap 315
     0      0
Chap 316
     0      0
Chap 317
     0      0
Chap 318
     0      0
Chap 319
     0      0
Chap 320
     0      0
Chap 321
     0      0
Chap 322
     0      0
Chap 323
     0      0
Chap 324
     0      0
Chap 325
     0      0
Chap 326
     0      0
Chap 327
     0      0
Chap 328
     0      0
Chap 329
     0      0
Chap 330
     0      0
Chap 331
     0      0
Chap 332
     0      0
Chap 333
     0      0
Chap 334
     0      0
Chap 335
     0      0
Chap 336
     0      0
Chap 337
     0      0
Chap 338
     0      0
Chap 339
     0      0
Chap 340
     0      0
Chap 341
     0      0
Chap 342
     0      0
Chap 343
     0      0
Chap 344
     0      0
Chap 345
     0      0
Chap 346
     0      0
Chap 347
     0      0
Chap 348
     0      0
Chap 349
     0      0

Tất cả bàn luận!
M

Mèo Thèm Đòn

emoThề luôn ai thích ông nam 9 này chứ tui là ko ưa nổiemofan nữ cường mà sao có thể chịu nổi,nam9 chảnh,thờ ơ với nữ 9,lạnh lol^^,ông tóc trắng được hơn nhiều,mà cha nội này cứ thích phá đám ngta,dù biết ổng là chồng ổng có quyền=)) cơ mà đã ko có tình cảm mà làm kiểu” vk ck son” =“= méo hiểu đến cảm giác của nữ 9 mấy ngày đầu @@ giờ thấy nữ 9 thân thiết với nam phụ thì ghen tị à??? Sống sao cho vừa lòng nhau?

B

Bossngao

pedautay9897

ayyy guuuu :)))
L

lovelyalone09 Chap 149

truyện die rồi ad ơi chuyển sever rồi vẫn ko đọc đc

Hotaru2k8 Chap 145

emo ghen kìa tời

Hotaru2k8 Chap 144

emohóng chap mới~

F

FC sat ty ty Chap 128

emo vì anh đang ghen ghen ghen ghen mà

C

cuaxanhxanh2109 Chap 135

đáng thương anh ko bt mk nói sai ở đâu . HAHAHAHA HAemo

Mèo Con Ham Ăn Chap 135

nhìn mặt anh giống đéo biết gì đang xảy ra trong khi chính mình đốt nhà mình emo

L

lovelyalone09 Chap 132

lỗi hết rồi ko xem được gì hết tức quá    emo

Mèo Con Ham Ăn Chap 133

nhìn cũng đẹp dzai mà sao biến thái thế

Mèo Con Ham Ăn Chap 130

thì ra nhìn huynh troai vậy thôi chứ thật ra là đồ ăn hạiemoemo

Mèo Con Ham Ăn Chap 127

ám khí nhiều quá ngạt chết mị ròi emoemo

Mèo Con Ham Ăn Chap 125

chòi má anh em toàn troai đẹp á mất máu nhiều quá emoemo

Trang (22): [1] 2 3 4 5 6 » Cuối