Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ Luyện Đỉnh Phong

Võ đạo đỉnh phong, là cô độc, là tịch mịch, là dài đằng đẵng cầu tác, là cao xử bất thắng hàn

Phát triển trong nghịch cảnh, cầu sinh nơi tuyệt địa, bất khuất không buông tha, mới có thể có thể phá võ chi cực đạo.

Lăng Tiêu các thí luyện đệ tử kiêm quét rác gã sai vặt Dương Khai ngẫu lấy được một bản vô tự hắc thư, từ nay về sau đạp vào dài đằng đẵng võ đạo.

Truyện tranh Võ Luyện Đỉnh Phong

Chương mới nhất Chap 672 vào
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   
Chap 39
   
Chap 40
   
Chap 41
   
Chap 42
   
Chap 43
   
Chap 44
   
Chap 45
   
Chap 46
   
Chap 47
   
Chap 48
   
Chap 49
   
Chap 50
   
Chap 51
   
Chap 52
   
Chap 53
   
Chap 54
   
Chap 55
   
Chap 56
   
Chap 57
   
Chap 58
   
Chap 59
   
Chap 60
   
Chap 61
   
Chap 62
   
Chap 63
   
Chap 64
   
Chap 65
   
Chap 66
   
Chap 67
   
Chap 68
   
Chap 69
   
Chap 70
   
Chap 71
   
Chap 72
   
Chap 73
   
Chap 74
   
Chap 75
   
Chap 76
   
Chap 77
   
Chap 78
   
Chap 79
   
Chap 80
   
Chap 81
   
Chap 82
   
Chap 83
   
Chap 84
   
Chap 85
   
Chap 86
   
Chap 87
   
Chap 88
   
Chap 89
   
Chap 90
   
Chap 91
   
Chap 92
   
Chap 93
   
Chap 94
   
Chap 95
   
Chap 96
   
Chap 97
   
Chap 98
   
Chap 99
   
Chap 100
   
Chap 101
   
Chap 102
   
Chap 103
   
Chap 104
   
Chap 105
   
Chap 106
   
Chap 107
   
Chap 108
   
Chap 109
   
Chap 110
   
Chap 111
   
Chap 112
   
Chap 113
   
Chap 114
   
Chap 115
   
Chap 116
   
Chap 117
   
Chap 118
   
Chap 119
   
Chap 120
   
Chap 121
   
Chap 122
   
Chap 123
   
Chap 124
   
Chap 125
   
Chap 126
   
Chap 127
   
Chap 128
   
Chap 129
   
Chap 130
   
Chap 131
   
Chap 132
   
Chap 133
   
Chap 134
   
Chap 135
   
Chap 136
   
Chap 137
   
Chap 138
   
Chap 139
   
Chap 140
   
Chap 141
   
Chap 142
   
Chap 143
   
Chap 144
   
Chap 145
   
Chap 146
   
Chap 147
   
Chap 148
   
Chap 149
   
Chap 150
   
Chap 151
   
Chap 152
   
Chap 153
   
Chap 154
   
Chap 155
   
Chap 156
   
Chap 157
   
Chap 158
   
Chap 159
   
Chap 160
   
Chap 161
   
Chap 162
   
Chap 163
   
Chap 164
   
Chap 165
   
Chap 166
   
Chap 167
   
Chap 168
   
Chap 169
   
Chap 170
   
Chap 171
   
Chap 172
   
Chap 173
   
Chap 174
   
Chap 175
   
Chap 176
   
Chap 177
   
Chap 178
   
Chap 179
   
Chap 180
   
Chap 181
   
Chap 182
   
Chap 183
   
Chap 184
   
Chap 185
   
Chap 186
   
Chap 187
   
Chap 188
   
Chap 189
   
Chap 190
   
Chap 191
   
Chap 192
   
Chap 193
   
Chap 194
   
Chap 195
   
Chap 196
   
Chap 197
   
Chap 198
   
Chap 199
   
Chap 200
   
Chap 201
   
Chap 202
   
Chap 203
   
Chap 204
   
Chap 205
   
Chap 206
   
Chap 207
   
Chap 208
   
Chap 209
   
Chap 210
   
Chap 211
   
Chap 212
   
Chap 213
   
Chap 214
   
Chap 215
   
Chap 216
   
Chap 217
   
Chap 218
   
Chap 219
   
Chap 220
   
Chap 221
   
Chap 222
   
Chap 223
   
Chap 224
   
Chap 225
   
Chap 226
   
Chap 227
   
Chap 228
   
Chap 229
   
Chap 230
   
Chap 231
   
Chap 232
   
Chap 233
   
Chap 234
   
Chap 235
   
Chap 236
   
Chap 237
   
Chap 238
   
Chap 239
   
Chap 240
   
Chap 241
   
Chap 242
   
Chap 243
   
Chap 244
   
Chap 245
   
Chap 246
   
Chap 247
   
Chap 248
   
Chap 249
   
Chap 250
   
Chap 251
   
Chap 252
   
Chap 253
   
Chap 254
   
Chap 255
   
Chap 256
   
Chap 257
   
Chap 258
   
Chap 259
   
Chap 260
   
Chap 261
   
Chap 262
   
Chap 263
   
Chap 264
   
Chap 265
   
Chap 266
   
Chap 267
   
Chap 268
   
Chap 269
   
Chap 270
   
Chap 271
   
Chap 272
   
Chap 273
   
Chap 274
   
Chap 275
   
Chap 276
   
Chap 277
   
Chap 278
   
Chap 279
   
Chap 280
   
Chap 281
   
Chap 282
   
Chap 283
   
Chap 284
   
Chap 285
   
Chap 286
   
Chap 287
   
Chap 288
   
Chap 289
   
Chap 290
   
Chap 291
   
Chap 292
   
Chap 293
   
Chap 294
   
Chap 295
   
Chap 296
   
Chap 297
   
Chap 298
   
Chap 299
   
Chap 300
   
Chap 301
   
Chap 302
   
Chap 303
   
Chap 304
   
Chap 305
   
Chap 306
   
Chap 307
   
Chap 308
   
Chap 309
   
Chap 310
   
Chap 311
   
Chap 312
   
Chap 313
   
Chap 314
   
Chap 315
   
Chap 316
   
Chap 317
   
Chap 318
   
Chap 319
   
Chap 320
   
Chap 321
   
Chap 322
   
Chap 323
   
Chap 324
   
Chap 325
   
Chap 326
   
Chap 327
   
Chap 328
   
Chap 329
   
Chap 330
   
Chap 331
   
Chap 332
   
Chap 333
   
Chap 334
   
Chap 335
   
Chap 336
   
Chap 337
   
Chap 338
   
Chap 339
   
Chap 340
   
Chap 341
   
Chap 342
   
Chap 343
   
Chap 344
   
Chap 345
   
Chap 346
   
Chap 346.5
   
Chap 347
   
Chap 348
   
Chap 349
   
Chap 350
   
Chap 351
   
Chap 352
   
Chap 353
   
Chap 354
   
Chap 355
   
Chap 356
   
Chap 357
   
Chap 358
   
Chap 359
   
Chap 360
   
Chap 361
   
Chap 362
   
Chap 363
   
Chap 364
   
Chap 365
   
Chap 366
   
Chap 367
   
Chap 369 - Video
   
Chap 371 - Video
   
Chap 372 - Video
   
Chap 373 - Video
   
Chap 374 - Video
   
Chap 375 - Video
   
Chap 376 - Video
   
Chap 377 - Video
   
Chap 378 - Video
   
Chap 379 - Video
   
Chap 380 - Video
   
Chap 381 - Video
   
Chap 382 - Video
   
Chap 383 - Video
   
Chap 384 - Video
   
Chap 385 - Video
   
Chap 386 - Video
   
Chap 387 - Video
   
Chap 388 - Video
   
Chap 389
   
Chap 390 - Video
   
Chap 391 - Video
   
Chap 392 - Video
   
Chap 393 - Video
   
Chap 394 - Video
   
Chap 395 - Video
   
Chap 396 - Video
   
Chap 397 - Video
   
Chap 398 - Video
   
Chap 399 - Video
   
Chap 400 - Video
   
Chap 401 - Video
   
Chap 402 - Video
   
Chap 403 - Video
   
Chap 404 - Video
   
Chap 405 - Video
   
Chap 406
   
Chap 407 - Video
   
Chap 408
   
Chap 409
   
Chap 410 - Video
   
Chap 410.5 - Video
   
Chap 411
   
Chap 412 - Video
   
Chap 413 - Video
   
Chap 414 - Liễu gia cửu khúc bộ
   
Chap 415 - Là hắn?
   
Chap 416 - Đã lâu không gặp
   
Chap 417 - Cưỡng ép và dụ dỗ
   
Chap 418 - Trò vặt vãnh
   
Chap 419 - Quý phủ thật nhiều người thần bí
   
Chap 420 - Video
   
Chap 421 - Còn không đủ để Dương Khai dốc sức?
   
Chap 422 - Sợ hãi
   
Chap 423 - Đại lễ
   
Chap 424 - Đoàn tụ
   
Chap 425
   
Chap 426 - Nàng là nữ nhân
   
Chap 427
   
Chap 428
   
Chap 429 - Phong Thần Điện
   
Chap 430
   
Chap 431
   
Chap 432 - Lão Cửu! ngươi điên rồi!
   
Chap 433 - Con rối Huyết Ma
   
Chap 434
   
Chap 435
   
Chap 436 - Dương Kháng chiến bại
   
Chap 437 - Ta cố ý đấy
   
Chap 438
   
Chap 439 - Lã Lương cầu kiến!
   
Chap 440
   
Chap 441 - Trưởng lão điện triệu tập
   
Chap 442 - Đệ tử không hiểu
   
Chap 443 - Video
   
Chap 444
   
Chap 445 - Trong cái rủi lại có cái ăn !
   
Chap 446 - Một tin tốt và một tin xấu
   
Chap 447 - Cao thủ tới chơi
   
Chap 448
   
Chap 449 - Thủy Linh
   
Chap 450
   
Chap 451 - Lăng Tiêu người cũ
   
Chap 452 - Chỗ ẩn cư
   
Chap 453
   
Chap 454
   
Chap 455 - Ta cũng muốn tốt cho các ngươi
   
Chap 456 - Không đủ
   
Chap 457
   
Chap 458 - Hàn Băng kết giới
   
Chap 459 - Ánh mắt khá lắm
   
Chap 460 - Chúng mày xác định rồi !
   
Chap 461
   
Chap 462 - Ngươi tưởng ta sẽ bỏ qua cho các ngươi?
   
Chap 463 - Truy sát
   
Chap 464
   
Chap 465 - Tà khí cường đại
   
Chap 466 - Thảm bại trở về
   
Chap 467
   
Chap 468 - Giết Tận Cửa ( Tiếp Theo )
   
Chap 469
   
Chap 470 - Cược Một Ván
   
Chap 471
   
Chap 472
   
Chap 473
   
Chap 473.5 - Video
   
Chap 474 - Kề Vai Chiến Đấu
   
Chap 475
   
Chap 476
   
Chap 477
   
Chap 478
   
Chap 479
   
Chap 480
   
Chap 481
   
Chap 482
   
Chap 483
   
Chap 484
   
Chap 485
   
Chap 486
   
Chap 487
   
Chap 488
   
Chap 489 - Video
   
Chap 490
   
Chap 491
   
Chap 492 - Ta sẽ không bỏ rơi ngươi
   
Chap 493
   
Chap 494
   
Chap 495
   
Chap 496
   
Chap 497
   
Chap 498
   
Chap 499
   
Chap 500 - Video
   
Chap 501
   
Chap 502
   
Chap 503 - Video
   
Chap 504 - Video
   
Chap 505
   
Chap 506
   
Chap 507 - Video
   
Chap 508 - Video
   
Chap 509
   
Chap 510
   
Chap 511 - Video
   
Chap 512
   
Chap 513
   
Chap 514
   
Chap 515 - Video
   
Chap 516 - Video
   
Chap 517
   
Chap 518 - Video
   
Chap 519
   
Chap 520
   
Chap 521
   
Chap 522
   
Chap 523
   
Chap 524
   
Chap 525
   
Chap 526
   
Chap 527
   
Chap 528
   
Chap 529
   
Chap 530
   
Chap 531
   
Chap 532
   
Chap 533
   
Chap 534
   
Chap 535
   
Chap 536
   
Chap 537
   
Chap 538
   
Chap 539
   
Chap 540
   
Chap 541
   
Chap 542
   
Chap 543
   
Chap 544
   
Chap 545
   
Chap 546
   
Chap 547
   
Chap 548
   
Chap 549
   
Chap 550
   
Chap 551
   
Chap 552
   
Chap 553
   
Chap 554
   
Chap 555
   
Chap 556
   
Chap 557
   
Chap 558
   
Chap 561
   
Chap 562
   
Chap 563
   
Chap 564
   
Chap 565
   
Chap 566
   
Chap 567
   
Chap 568
   
Chap 569
   
Chap 570
   
Chap 571
   
Chap 572
   
Chap 573
   
Chap 574
   
Chap 575
   
Chap 576
   
Chap 577
   
Chap 578
   
Chap 579
   
Chap 580
   
Chap 581
   
Chap 582
   
Chap 583
   
Chap 584
   
Chap 585
   
Chap 586
   
Chap 587
   
Chap 588
   
Chap 589
   
Chap 590
   
Chap 591
   
Chap 592
   
Chap 593
   
Chap 594
   
Chap 595
   
Chap 596
   
Chap 597
   
Chap 598
   
Chap 599
   
Chap 600
   
Chap 601
   
Chap 602
   
Chap 603
   
Chap 604
   
Chap 605
   
Chap 606
   
Chap 607
   
Chap 608
   
Chap 609
   
Chap 610
   
Chap 611
   
Chap 612
   
Chap 613
   
Chap 614
   
Chap 615
   
Chap 616
   
Chap 617
   
Chap 618
   
Chap 619
   
Chap 620-536000
   
Chap 620
   
Chap 621
   
Chap 622
   
Chap 623
   
Chap 624
   
Chap 625
   
Chap 626
   
Chap 627
   
Chap 628
   
Chap 629
   
Chap 630
   
Chap 631
   
Chap 632
   
Chap 633
   
Chap 634
   
Chap 635
   
Chap 636
   
Chap 637
   
Chap 638
   
Chap 639
   
Chap 640
   
Chap 641
   
Chap 642
   
Chap 643
   
Chap 644
   
Chap 645
   
Chap 646
   
Chap 647
   
Chap 648
   
Chap 649
   
Chap 650
   
Chap 651
   
Chap 652
   
Chap 653
   
Chap 654
   
Chap 655
   
Chap 656
   
Chap 657
   
Chap 658
   
Chap 659
   
Chap 660
   
Chap 661
   
Chap 662
   
Chap 663
   
Chap 664
   
Chap 665
   
Chap 666
   
Chap 667
   
Chap 668
   
Chap 669
   
Chap 670
   
Chap 671
   
Chap 672
   

Tất cả bàn luận!
C

cường lưu Chap 622

haizz main đi đâu cũng có vợ zú bự
C

cường lưu Chap 486

hay hơn xem truyện bằng video của truyện siêu hay kk

L

loli98

<3 https ://truyenvn. com/vo-luyen-dinh-phong <3
(bỏ 2 khoảng cách trên link để đọc nhé )


anh em ghé chơi ạ 

L

loli98

https://truyenvn.com/vo-luyen-dinh-phong cả nhà ghé đọc truyện nha <3 bao nhiều thể loại hihi

N

nhok lì Chap 32

có ai biết tên truyện trong hình 18 trên hk a, cho xin vớiemo


 


 

H

huynhanhvu Chap 83

trùng cháp rồi nhóm ơi, trùng cháp 82

T

thanhha103899

Hay quá emo

N

nhokvotinh124 Chap 55

Sao DƯơng Khai quen Tô Nhan vậy??? Mn nhớ tụi nó gặp nhau chap mấy ko


 

F

farratan Chap 44

emoánh mắt của main thật thâm hiểm .

F

farratan Chap 39

thọ giáo để nâng cao sức khỏe mà emo chê main ak 

Trang (2): [1] 2 Cuối

Thảo luận mới