Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm do tu hành quá nhanh mà độ kiếp thất bại. Trở về thời niên thiếu ở trái đất, pháp bảo, thần thông, tiên khí đều không còn. Hắn nhớ lại ân oán tình thù ngày trước, quyết tâm đền bù đầy đủ, tu hành một thế, trúc vô thượng đạo cơ, rũ sạch tâm ma… thành tựu Chân Tiên đại đạo.

Truyện tranh Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên

Chương mới nhất Chap 468 vào
Chap 1
   
Chap 2
   
Chap 3
   
Chap 4
   
Chap 5
   
Chap 6
   
Chap 7
   
Chap 8
   
Chap 9
   
Chap 10
   
Chap 11
   
Chap 12
   
Chap 13
   
Chap 14
   
Chap 15
   
Chap 16
   
Chap 17
   
Chap 18
   
Chap 19
   
Chap 20
   
Chap 21
   
Chap 22
   
Chap 23
   
Chap 24
   
Chap 25
   
Chap 26
   
Chap 27
   
Chap 28
   
Chap 29
   
Chap 30
   
Chap 31
   
Chap 32
   
Chap 33
   
Chap 34
   
Chap 35
   
Chap 36
   
Chap 37
   
Chap 38
   
Chap 39
   
Chap 40
   
Chap 41
   
Chap 42
   
Chap 43
   
Chap 44
   
Chap 45
   
Chap 46
   
Chap 47
   
Chap 48
   
Chap 49
   
Chap 50
   
Chap 51
   
Chap 52
   
Chap 53
   
Chap 54
   
Chap 55
   
Chap 56
   
Chap 57
   
Chap 58
   
Chap 59
   
Chap 60
   
Chap 61
   
Chap 62
   
Chap 63
   
Chap 64
   
Chap 65
   
Chap 66
   
Chap 67
   
Chap 68
   
Chap 69
   
Chap 70
   
Chap 71
   
Chap 72
   
Chap 73
   
Chap 74
   
Chap 75
   
Chap 76
   
Chap 77
   
Chap 78
   
Chap 79
   
Chap 80
   
Chap 81
   
Chap 82
   
Chap 83
   
Chap 84
   
Chap 85
   
Chap 86
   
Chap 87
   
Chap 88
   
Chap 89
   
Chap 90
   
Chap 91
   
Chap 92
   
Chap 93
   
Chap 94
   
Chap 95
   
Chap 96
   
Chap 97
   
Chap 98
   
Chap 99
   
Chap 100
   
Chap 101
   
Chap 102
   
Chap 103
   
Chap 104
   
Chap 105
   
Chap 106
   
Chap 107
   
Chap 108
   
Chap 109
   
Chap 110
   
Chap 111
   
Chap 112
   
Chap 113
   
Chap 114
   
Chap 115
   
Chap 116
   
Chap 117
   
Chap 118
   
Chap 119
   
Chap 120
   
Chap 121
   
Chap 122
   
Chap 123
   
Chap 124
   
Chap 125
   
Chap 126
   
Chap 127
   
Chap 128
   
Chap 129
   
Chap 130
   
Chap 131
   
Chap 132
   
Chap 133
   
Chap 134
   
Chap 135
   
Chap 136
   
Chap 137
   
Chap 138
   
Chap 139
   
Chap 140
   
Chap 141
   
Chap 142
   
Chap 143
   
Chap 144
   
Chap 145
   
Chap 146
   
Chap 147
   
Chap 148
   
Chap 149
   
Chap 150
   
Chap 151
   
Chap 152
   
Chap 153
   
Chap 154
   
Chap 155
   
Chap 156
   
Chap 157
   
Chap 158
   
Chap 159
   
Chap 160
   
Chap 161
   
Chap 162
   
Chap 163
   
Chap 164
   
Chap 165
   
Chap 166
   
Chap 167
   
Chap 168
   
Chap 169
   
Chap 170
   
Chap 171
   
Chap 172
   
Chap 173
   
Chap 174
   
Chap 175
   
Chap 176
   
Chap 177
   
Chap 178
   
Chap 179
   
Chap 180
   
Chap 181
   
Chap 182
   
Chap 183
   
Chap 184
   
Chap 185
   
Chap 186
   
Chap 187
   
Chap 188
   
Chap 189
   
Chap 190
   
Chap 191
   
Chap 192
   
Chap 193
   
Chap 194
   
Chap 195
   
Chap 196
   
Chap 197
   
Chap 198
   
Chap 199
   
Chap 200
   
Chap 201
   
Chap 202
   
Chap 203
   
Chap 204
   
Chap 205
   
Chap 206
   
Chap 207
   
Chap 208
   
Chap 209-210
   
Chap 209
   
Chap 210
   
Chap 211
   
Chap 212
   
Chap 213
   
Chap 214
   
Chap 215
   
Chap 216
   
Chap 217
   
Chap 218
   
Chap 219
   
Chap 220
   
Chap 221
   
Chap 222
   
Chap 223
   
Chap 224
   
Chap 225
   
Chap 226
   
Chap 227
   
Chap 228
   
Chap 229
   
Chap 230
   
Chap 231
   
Chap 232
   
Chap 233
   
Chap 234
   
Chap 235
   
Chap 236
   
Chap 237
   
Chap 238
   
Chap 239
   
Chap 240
   
Chap 241
   
Chap 242
   
Chap 243
   
Chap 244
   
Chap 245
   
Chap 246
   
Chap 247
   
Chap 248
   
Chap 249
   
Chap 250
   
Chap 251
   
Chap 252
   
Chap 253
   
Chap 254
   
Chap 255
   
Chap 256
   
Chap 257
   
Chap 258
   
Chap 259
   
Chap 260
   
Chap 261
   
Chap 262
   
Chap 263
   
Chap 264
   
Chap 265
   
Chap 266
   
Chap 267
   
Chap 268
   
Chap 269
   
Chap 270
   
Chap 271
   
Chap 272
   
Chap 273
   
Chap 274
   
Chap 275
   
Chap 276
   
Chap 277
   
Chap 278
   
Chap 279
   
Chap 280
   
Chap 281
   
Chap 282
   
Chap 283
   
Chap 284
   
Chap 285
   
Chap 286
   
Chap 287
   
Chap 288
   
Chap 289
   
Chap 290
   
Chap 291 - Video
   
Chap 292
   
Chap 293 - Video
   
Chap 294 - Video
   
Chap 295 - Video
   
Chap 296 - Video
   
Chap 297 - Video
   
Chap 298 - Video
   
Chap 299
   
Chap 300 - Video
   
Chap 301
   
Chap 302 - Video
   
Chap 303
   
Chap 304
   
Chap 305 - Video
   
Chap 306
   
Chap 307 - Video
   
Chap 308
   
Chap 309
   
Chap 310
   
Chap 311
   
Chap 312
   
Chap 313
   
Chap 314
   
Chap 315
   
Chap 316
   
Chap 317
   
Chap 318
   
Chap 319
   
Chap 320
   
Chap 321
   
Chap 322
   
Chap 323
   
Chap 324
   
Chap 325
   
Chap 326
   
Chap 327
   
Chap 328
   
Chap 329
   
Chap 330
   
Chap 331
   
Chap 332
   
Chap 333
   
Chap 334
   
Chap 335
   
Chap 336
   
Chap 337
   
Chap 338
   
Chap 339
   
Chap 340
   
Chap 341 - Đạp Diệt Huyết Tổ
   
Chap 342 - Lấy Huyết Tổ Luyện Đan
   
Chap 343
   
Chap 344
   
Chap 345
   
Chap 346
   
Chap 347
   
Chap 348
   
Chap 349
   
Chap 350
   
Chap 351
   
Chap 352
   
Chap 353
   
Chap 354
   
Chap 355
   
Chap 356
   
Chap 357
   
Chap 358
   
Chap 359
   
Chap 360
   
Chap 361
   
Chap 362
   
Chap 363
   
Chap 364
   
Chap 365
   
Chap 366
   
Chap 367
   
Chap 368
   
Chap 369 - Video
   
Chap 370 - Video
   
Chap 371
   
Chap 372
   
Chap 373
   
Chap 374
   
Chap 375
   
Chap 376
   
Chap 377
   
Chap 378
   
Chap 379
   
Chap 380
   
Chap 381
   
Chap 382
   
Chap 383
   
Chap 384
   
Chap 385
   
Chap 386
   
Chap 387
   
Chap 388
   
Chap 389
   
Chap 390
   
Chap 391
   
Chap 392
   
Chap 393
   
Chap 394
   
Chap 395
   
Chap 396
   
Chap 397
   
Chap 398
   
Chap 399
   
Chap 400
   
Chap 401
   
Chap 402
   
Chap 403
   
Chap 404
   
Chap 405
   
Chap 406
   
Chap 407
   
Chap 408
   
Chap 409
   
Chap 410
   
Chap 411
   
Chap 412
   
Chap 413
   
Chap 414
   
Chap 415
   
Chap 416
   
Chap 417
   
Chap 418
   
Chap 419
   
Chap 420
   
Chap 421
   
Chap 422
   
Chap 423
   
Chap 424
   
Chap 425
   
Chap 426
   
Chap 427
   
Chap 428
   
Chap 429
   
Chap 430
   
Chap 431
   
Chap 432
   
Chap 433
   
Chap 434
   
Chap 435
   
Chap 436
   
Chap 437
   
Chap 438
   
Chap 439
   
Chap 440
   
Chap 441
   
Chap 442
   
Chap 443
   
Chap 444
   
Chap 445
   
Chap 446
   
Chap 447
   
Chap 448
   
Chap 449
   
Chap 450
   
Chap 451
   
Chap 452
   
Chap 453
   
Chap 454
   
Chap 455
   
Chap 457
   
Chap 458
   
Chap 459
   
Chap 460
   
Chap 461
   
Chap 462
   
Chap 463
   
Chap 464
   
Chap 465
   
Chap 466
   
Chap 467
   
Chap 468
   

Tất cả bàn luận!
K

Kuruko

Ngầu

M

minhtri95k Chap 148

Chuyện thật như đùa :)))) 

M

minhtri95k Chap 105

tiếp đi ad ơi. Hay quá.

Nhi7a Chap 95

emo

Nhi7a Chap 94

emo

Nhi7a Chap 93

emo

Nhi7a Chap 92

emo

Nhi7a Chap 91

emo

Nhi7a Chap 90

emo

Nhi7a Chap 89

emo

Trang (2): [1] 2 Cuối

Thảo luận mới