Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Thiếu Nữ Tản Mộng Đàm

Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa của nó. Kể cả những đồ vật của con người cũng có linh hồn. Khi chúng bị bỏ rơi bởi chủ của mình, chúng sẽ lang thang trên thế gian cho tới khi hóa thành cát bụi...

Tất cả bàn luận!