Phượng Ngự Tà Vương

Phượng Ngự Tà Vương

Phượng Ngự Tà Vương

Nếu như có kiếp sau, ta sẽ khiến các ngươi không được chết tử tế!

Tất cả bàn luận!