[Tie Up]

Ngược lắm ạ
Bộ này nhân vật chính là cảnh sát
Đọc mà đau lòng á

Tất cả bàn luận!